بسيج و ولايت

بسيج و ولايت

پيشينه تشكيل بسيج

سـابـقـه تـشـكـيل بسيج مردمى در اسلام به تشكيل اوّلين حكومت اسلامى توسّط پيامبر(ص ) در مدينه بازمى گردد.
پـيـامـبر(ص )، ارتش خاصّى كه كارش فقط نظامى گرى باشد، نداشت ، بلكه تنها نيروهاى دفـاعـى و رزمـى در غـزوات و سـريـّه هـا، نـيـروهـاى بـسـيـج مـردمـى بـودنـد كـه هر كدام داراى شـغـل خـاصّ خـود (كـشـاورز، بـاغـبـان ، كـاسـب و...) بـودنـد و در هـنـگـام هـجوم دشمن به فرمان پيامبر(ص ) بسيج مى شدند و به جبهه هاى نبرد مى شتافتند.

به تعبير حضرت امام (ره )؛
(قـضـيـه بـسـيـج ، هـمـان مـساءله اى است كه در صدر اسلام بوده است ؛ وقتى جنگ مى شد طوايف مـخـتـلف مـى آمـدنـد و بـه جنگ مى رفتند و اين مساءله جديدى نيست و در اسلام سابقه داشته است ...)
.
پـس از پـيـروزى انـقلاب اسلامى ، حضرت امام خمينى (ره ) معمار و بنيانگذار جمهورى اسلامى ، بـراى حـفـظ نـظـام از دسـيـسـه هاى دشمنان داخلى و خارجى طىّ پيامى در 5 آذر 1358 اقدام به تشكيل بسيج نمود.
حضرت آيت ا... خامنه اى درباره اهمّيّت تشكيل بسيج فرمودند:
(تشكيل بسيج مستضعفان به فرمان امام بزرگوار كه به قصد حفظ دستاوردهاى عزيز و ارجمند انقلاب اسلامى صورت گرفت ، يكى از ويژگى هاى انقلاب ماست . انقلابى كه تنها با اتّكا بـه تـعـاليـم رهـايـى بـخـش اسلام و بدون تكيه بر هيچ قدرت خارجى شروع و به پيروزى رسيد.(87)
بـسـيـج پـايـدار و مـانـدنـى است و براى آن كه ايران اسلامى بتواند بار سنگين هدايت الهى و سـعـادت انـسـان هـا را بـه سرمنزل مقصود برساند، بسيج بايد روز به روز توسعه يابد و روحيه و معرفت بسيجى فراگير شود.)(88)

جايگاه بسيج در نظام اسلامى

نـيـروهـاى جـان بـر كـف بـسـيـجى كه سلاح بصيرت و آگاهى را با سلاح رزم تواءمان دارند، (حـَمـَلُوا بـَصائِرَهُمْ عَلى اَسْيافِهِمْ) lt; جايگاه بسيار بلند و مقامى بس ارزشمند را در جـامـعـه اسـلامى دارا هستند و جمهورى اسلامى در هيچ زمانى از وجود آنها بى نياز نبوده و هيچ فـرمـانـرواى عادل و كاردان ، بدون آن ها در انجام وظايف و دستيابى به اهداف مقدّس خود موفّق نـيـست ؛ زيرا تا ابر قدرت هاى استكبارى و دشمنان اسلام در جهان وجود دارند، براى مقابله با آن هـا و حـفـظ مـوقـعـيـّت و قـدرت جـمهورى اسلامى وجود نيروهاى بسيجى با انسجام ، آمادگى و تقويت كامل ضرورت دارد.
حـضرت امام خمينى (ره )، در تبيين جايگاه بسيج و وصف بسيجيان ، كلمات نغزى فرموده است كه درمورد هيچ سازمان و نهاد ديگرى سابقه ندارد:
(تـشـكـيل بسيج در نظام جمهورى اسلامى يقيناً از بركات و الطاف جليّه خداوند تعالى بود كه بـر مـلّت عـزيـز و انـقـلاب اسـلامـى ارزانـى شد. در حوادث گوناگون پس از پيروزى انقلاب خـصـوصـاً جنگ ، بودن نهادها و گروه هاى فراوانى كه با ايثار و خلوص و فداكارى و شهادت طـلبـى ، كـشـور و انـقـلاب را بـيـمـه كـردنـد، ولى حـقـيـقـتـاً اگـر بـخـواهـيـم مـصـداق كـامـل از ايـثـار و خـلوص و فـداكـارى و عـشـق بـه ذات مـقدّس حق و اسلام را ارائه دهيم ، چه كسى سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود. بسيج ، شجره طيّبه و درخت تناور و پُرثمرى است كـه شـكـوفـه هـاى آن بـوى بـهـار وصـل و طـراوت يـقـيـنـى حـديـث عـشق مى دهد... بسيج ، ميقات پابرهنگان و معراج پاك انديشه اسلامى است ، كه تربيت يافتگان آن ، نام و نشان در گمنامى و بـى نـشانى گرفته اند... من همواره به خلوص و صفاى بسيجيان غبطه مى خورم و از خدا مى خـواهـم تا با بسيجيانم محشور گرداند؛ چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجى ام .)
(90)
بـديـهـى اسـت مـسـؤ ولان نـظـام اسـلامـى ، از چـنـيـن ذخـايـر ارزشـمـنـدى نـبـايـد غـافـل شـونـد و حـق آن اسـت كه قدرشناس چنين سرمايه هايى باشند و در اداره امور كشور بهره گيرند. حضرت امام (ره ) در اين زمينه مى گويد:
(من دست يكايك شما پيشگامان رهايى را مى بوسم و مى دانم كه اگر مسؤ ولين نظام اسلامى از شـمـا غـافـل شوند به آتش دوزخ الهى خواهند سوخت و شما بايد بدانيدكه كارتان به پايان نرسيده است و انقلاب اسلامى در جهان ، نيازمند فداكارى هاى شماست .)
(91)
بايد تاءمّل نمود كه بسيجى چه خصوصيّاتى دارد كه آن صفات سبب شده تا حضرت امام (ره ) كه فقيهى بزرگ ، فيلسوف و مفسّرى توانمند و سياستمدارى دورانديش و بالاخره شخصيّتى بـى نـظـيـر بـعـد از مـعـصومين (ع ) بود، افتخار كند خود يك بسيجى است . برخى از آن صفات عـبـارت اسـت از: تـوكـّل ، صـبـر، دعا، خلوص ، راءفت و مهربانى ، انجام وظيفه بدون توقّع ، اخوّت و اتّحاد، حفظ بيت المال ، فداكارى ، شهادت طلبى ، ساده زيستى و هوشيارى .
از ايـن رو، بـسـيـجـيـان عـزيـز لازم اسـت در حـفـظ اين صفات در خود و حراست از قداست و فرهنگ بسيجى كوشا باشند.

رابطه ولايت و بسيج

ولايت و رهبرى همواره در تشكيل و تقويت بسيج نقش اساسى داشته و بسيج در اطاعت مخلصانه از رهبرى و دفاع از حريم ولايت سرآمد ديگران بوده است .
حـمـايـت و پـيـروى آگاهانه از رهبرى ، مهم ترين راه حفظ ارزش هايى است كه با نثار خون هاى بسيار در طول تاريخ به دست آمده ؛ زيرا رهبر در صدر و محوريّت مسؤ ولان نظام ، نظاره گر و هـدايـت گـر تـصـمـيـم گـيـرى هـا و حـركت هاى فرهنگى ، سياسى و اقتصادى آنان و آگاه به توطئه هاى دشمنان مى باشد و به كار بستن رهنمودهاى او ضامن تداوم اين ارزش هاست .
بـسـيجيان عزيز، در حمايت از رهبرى و ولايت بايد به الگوى بسيجيان عالم حضرت على (ع )، اقتدا نمايند. آن حضرت همه وجودش را وقف اسلام نمود و آنچه رهبر و پيامبرش مى فرمود، انجام مـى داد. براى حفظ اسلام جانفشانى هاى غير قابل وصفى از خود نشان داد. ولىّ امر مسلمين در اين زمينه مى فرمايد:
(بـهـتـريـن الگوى بسيجيان در همه عالَم ، حضرت على (ع ) است . اميرالمؤ منين على (ع )، انسان پاك باخته اى در راه خدا بود كه همه همّت و تلاشش اسلام بود و من از بسيجيان اين كشور علوى و فـاطـمـى مـى خـواهم كه على (ع ) را الگوى خود قرار دهند... بسيجى يعنى على (ع ) كه تمام وجـودش وقـف اسـلام بـود و آنچه رهبر و پيامبرش مى خواست و خدا را خشنود مى ساخت ، انجام مى داد.)
(92)
از ديـگـر بـسـيـجيان نمونه عالَم كه در راه دفاع از ولايت تمام هستى خود را تقديم كرد، زهراى اطـهـر(س ) را مـى تـوان نـام بـرد. پـس از رحـلت پـيـامـبـر(ص )، تـوطـئه (سـقـيـفـه ) شكل گرفت و فاجعه آميزترين پيامد آن ، انحراف در رهبرى و انزواى پيشواى بر حق ، على (ع ) و خانه نشين شدن وى بود.
متاءسّفانه توده مسلمانان با آن كه جريان غدير و جانشينى على (ع ) پس از پيامبر(ص ) را مى دانـسـتـنـد، در ايـن قـضيه يا جانبدارى از ارباب زر و زور و تزوير كردند و جذب جريان حاكم گشتند يا مذبذب و بدون اتخاذ خط و مشى سياسى و فكرى شخصى همپاى امواج حركت كردند و ولايت را تنها گذاشتند.
فـاطـمـه (س ) بـه عـنـوان آگـاه تـرين فرد نسبت به نقطه نظرات پيامبر(ص ) پيرامون آينده اسلام ، مطلع ترين بانو نسبت به اوضاع و شرايط سياسى فرهنگى جامعه خويش ، متعهدترين و اسـتـوارتـريـن عنصر امّت در دفاع و جانبدارى از امام زمان خود، شايسته ترين و مناسب ترين فردى بود كه مى بايد در آن شرايط به دفاع از حريم ولايت بپردازد، چه آنكه وى هم از عمق جـريـان انـحـرافـى سـقـيـفه مطلع بود و هم بيشتر از همه كس از نقش ولايت در نگهبانى از دين و ميراث گرانقدر نبوت ، آگاهى داشت .
آن حـضـرت ، بـراى دفـاع از حـريـم ولايـت و آگـاهى بخشى به افكار عمومى مردم ، شيوه هاى مـخـتـلفـى را اتـخـاذ نـمـود كـه تـرسـيـم چهره زشت توطئه سقيفه ، معرّفى امير مؤ منان و بيان ويژگى هاى رهبرى آن حضرت ، سرزنش آگاهان بى تفاوت ـ با ايراد خطبه معروفش در مسجد مدينه ـ ، يارى خواهى از انصار، روگردانى از حكومت مداران غاصب به هنگام عيادت وى و وصيّت به دفن شبانه از جمله آنهاست .
يـورش بـه خـانـه امامت و آتش زدن آن ، شهادت محسن (ع ) در اين حادثه ، شكستن پهلوى حضرت فـاطمه (س )، كبود شدن بازو و سيلى خوردن از غاصبان زورگو، تصرّف غاصبانه فدك و... مـصـيـبت هايى بود كه به جُرم دفاع از حريم ولايت ، ظرف مدّت سه ماه يا كمتر بر روح و جسم زهراى اطهر(س ) وارد شد كه سرانجام بر اثر همين صدمات به شهادت رسيد.
از آنـچـه ذكـر شد، درس ها و عبرت هاى زيادى مى توان گرفت ؛ از اين رو، خواهران و برادران عـزيـز بسيجى بايد با اقتدا به زهراى اطهر(س ) در دفاع از حريم ولايت فقيه كه همان ولايت خـداسـت ، از هـيـچ كـوشـش و تـلاشـى دريـغ نـورزنـد، هـمـان گـونـه كـه رزمـنـدگان عزيز در سـال هـاى دفـاع مـقـدّس بـا اطـاعت از ولىّ امر خود، همه هستى شان را در كف اخلاص گذاشتند. در عصر حاضر نيز كه دشمن به اقتدار و عظمت حاكميت ولايت فقيه پى برده و با شيوه هاى مختلف درصـدد تـضـعـيـف آن بـرآمده است ، بر بسيجيان عزيز واجب است با اطاعت از فرامين رهبرى و با شـيـوه هاى مستدل و منطقى از حريم ولايت ، دفاع نمايند و با تقويت بينش سياسى و آگاهى هاى عـلمـى و عـقـيدتى خود، در عرصه هاى مختلف فرهنگى ، سياسى ، اجتماعى و سازندگى كشور، حـضـور فـعـّال داشـتـه بـاشـنـد و نـگـذارنـد بـى تفاوت هاى بى درد، پُست هاى حسّاس علمى ، فـرهـنـگـى و سـيـاسـى را اشـغـال كـنـنـد و جـريـان سـقـيـفـه هـا و بـه دنبال آن كربلاها و... تكرار شود.
در حال حاضر، رسالت اصلى بسيج دفاع از ارزش هاى الهى ، دفاع از نظام اسلامى ، آمادگى هـاى لازم رزمـى و دفـاعـى بـراى ايـسـتـادگـى در مـقـابل حمله احتمالى دشمن و حضور در صحنه سازندگى كشور است ؛ چنان كه حضرت آيت ا... خامنه اى فرمود:
(امـروز بـسـيـج عـنـاصـر مـؤ مـن و فـداكـار، عـلاوه بـر دفـاع مـسـلّحانه از كشور و انقلاب بايد سـازنـدگـى كـشـور را نـيـز هـدف خـود قـرار دهـد... دولت بـه شـكـل بـسـيـجـى عـمـل كـرده و نيروهاى كارآمد بسيجى را به حضور در ميدان سازندگى تشويق كند.)(93)

فهرست منابع و مآخذ


قرآن كريم
نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيض الاسلام .
الاحكام السلطانيّه ، ماوردى ، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم .
اصول كافى ، ثقة الاسلام كلينى ، بيروت .
اقرب الموارد، سعيد خورى شرتونى لبنانى ، بيروت .
بحارالانوار، علاّمه مجلسى ، بيروت .
پيام (مجموعه پيام هاى مقام معظّم رهبرى )، وزارت ارشاد.
تحقيقى پيرامون ولايت فقيه ، حبيب اللّه طاهرى ، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم .
رژيم هاى سياسى ، موريس دو ورژه ، ترجمه ناصر صدرالحفاظى ، تهران .
رسـاله نمونه احكام تقليد و اجتهاد، عبدالرّحيم موگهى ، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم ، سال 1371.
الرسائل ، امام خمينى (ره )، اسماعيليان .
روزنامه جمهورى اسلامى ، تاريخ ‌هاى 4 / 9 / 68، 10 / 9 / 69 و 5 / 9 / 73.
سفينة البحار، شيخ عبّاس قمى ، بيروت .
شـؤ ون و اخـتـيـارات ولىّ فـقـيـه ، ترجمه مبحث ولايت فقيه كتاب البيع ، امام خمينى (ره )، چاپ اوّل ، وزارت ارشاد.
شرح لمعه ، شهيد ثانى ، تصحيح سيّد محمّد كلانتر، بيروت .
صحاح اللغة ، اسماعيل بن حمّار جوهرى ، بيروت .
صـحـيـفـه نـور، امـام خـمـيـنـى (ره )، مـركـز مـدارك فـرهـنـگـى انـقـلاب ، سال 1361.
صحيح مسلم ، مسلم ، بيروت .
فرهنگ علوم سياسى ، على آقا بخشى ، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران .
فلسفه وحى و نبوت ، محمّد محمّدى رى شهرى ، ياسر.
فلسفه سياست ، مؤ سّسه پژوهشى امام خمينى (ره ) قم .
قواعد العقايد، نصيرالدّين طوسى ، موسّسه امام صادق (ع )، قم .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، 1369.
كتاب البيع ، امام خمينى (ره )، مطبعه مهر قم .
مبانى حكومت اسلامى ، جعفر سبحانى ، كتابخانه اميرالمؤ منين .
مرجعيت از ديدگاه فقها و بزرگان ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم .
وسايل الشّيعه ، حرّ عاملى ، بيروت .
ولايت فقيه ، امام خمينى (ره )، آزادى .
ولايت فقيه و رهبرى در اسلام ، جوادى آملى ، رجاء.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

اقدام و تلاش
قرآن : ... فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ...  (سوره توبه، آیه 12)ترجمه: با پیشوایان کفرکه دشمن انسان و انسانیت هستند و با ارزش های توحیدی می ستیزند نبرد کنید.حدیث: قَالَ الامام علی (ع) : ... وَ جَاهِدْ فِي اَللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لاَ تَأْخُذْكَ فِي اَللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَ خُضِ اَلْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَ تَفَقَّهْ فِي اَلدِّينِ وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ اَلتَّصَبُّرَ عَلَى اَلْمَكْرُوهِ وَ نِعْمَ اَلْخُلُقُ اَلتَّصَبُرُ فِي اَلْحَقِّ و  (نهج البلاغه، نامه 31)ترجمه: امام علی(ع) فرمودند: در راه خدا جهاد كن جهدى كامل، و ملامت ملامت كنندگان تو را از جهاد در راه خدا باز ندارد. به را...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید